نگهداری و تعمیرات

 • دسترسی و نمایش سریع و آسان وضعیت کلی ماشین های کارخانه
 • امکان تعریف چندین کارخانه با موقعیت های جغرافیایی مختلف
 • امکان تعریف و ایجاد مناطق مختلف در کارخانه اعم از مناطق تولیدی و تاسیساتی و …
 • امکان ایجاد شناسنامه برای ماشین آلات و ثبت اطلاعات کامل و فنی ماشین های وابسته
 • امکان تعریف اطلاعات  سرویس دهندگان  و تعمیر کنندگان برای هر ماشین
 • امکان تعریف پرسشنامه برای هر ماشین و تعریف پروتکل های سرویس و تعمیر
 • امکان تعریف تقویم برنامه سرویس ها و تغییرات برنامه ریزی شده طی شد و همچنین تعریف دوره های زمان نیاز سرویس ماشین آلات
 • امکان تعریف  و گزارشات علل خاموشی ها، تایم دقیق تولید، تعمیرات و سرویس ها
 • گزارش نفر به ساعت تعمیرات و بار ریاضی تعمیر و سرویس ها
 • گزارش ماشین آلات پر اصطحکاک
 • گزارش جزئیات نگهداری و تعمیرات ماشین آلات در بازه های مشخص
 • ثبت تمامی جزئیات هرنوع تعمیر و سرویس بر روی ماشین آلات
 • اتصال انبار با بخش های تعمیرات و ثبت دقیق قطعات تعمیراتی به همراه قبض خروج انبار
 • امکان ثبت ماشین های مادر و اتصال تعمیرات به ساعت خاموشی خط تولید
 • امکان ثبت و گزارش دقیق زمان تعمیرات هر ماشین و سرویس های وابسته به آن
 • امکان تعریف استفاده از تعمیرکار خارجی و داخلی در یک تعمیر
 • ارائه تعمیرکار پیشنهادی با توجه به  تاریخچه تعمیرات
 • امکان تعریف الویت و درجه اهمیت هر خرابی
 • نمایش لحظه ای وضعیت ماشین آلات برای مدیر به شکل نیاز به تعمیر،درحال تعمیر، تعمیر شده